English Vietnamese Português Español Français

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ

75 Nguyễn Chí Thanh Quận Ba Đình

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Điện thoại: xem số điện thoại04.38358868

Fax: xem số Fax0437732434

Giới thiệu

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực như việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hôi (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo hiểm xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Ngoài ra, sở còn giúp quản lý về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh.

Điện thoại: (04)38358868 - Fax: 37732434

Địa chỉ

Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Số 75 Nguyễn Chí Thanh

Hình ảnh giới thiệu

 

Bản đồ địa điểm