English Vietnamese Português Español Français

Sở Ngoại vụ Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ này của bạn?

Địa chỉ

10 Lê Lai Quận Hoàn Kiếm

Sở Ngoại vụ Hà Nội là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại tại thành phố

Điện thoại: xem số điện thoại04.38253870

Fax: xem số Fax04.38253584

Web: http://www.dfa.gov.vn

Giới thiệu

Sở Ngoại vụ Hà Nội là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại tại thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Ngoại vụ Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Ủy ban Nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao. Sở Ngoại vụ Hà Nội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành

Địa chỉ

Số 10 Lê Lai

Hình ảnh giới thiệu

Sở Ngoại vụ Hà Nội

Bản đồ địa điểm